• Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika
  • Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika

O nama

Nestranačko, neprofitno udruženje tumača znakovnog jezika osnovano 2010. godine sa ciljem da realizuje aktivnosti i unapredi kvalitet rada i promoviše profesiju.

Misija

MISIJA organizacije je unapređenje rada i obrazovanja tumača znakovnog jezika, realizacija aktivnosti koje će biti odgovor na potrebe zajednice gluvih.

Vizija

VIZIJA organizacije je društvo u kome su korisnici znakovnog jezika aktivni i ravnopravni građani koji mogu da iskažu svoje potencijale, čija se ljudska prava u potpunosti poštuju, i koji samostalno učestvuju u odlukama o svojim životima i obrazovanju.

Naše vrednosti

Naše osnovne VREDNOSTI su profesionalnost, obrazovanje i razumevanje potreba.

Naši ciljevi

bullet promoviše stručno usavršavanje

bullet doprinosi širenju kulture i promoviše lingvistički identitet zаjednice gluvih , kao i srpski znаkovni jezik

bullet rаdi nа istrаživаnju, učenju, predаvаnju, zаštiti i unаpređenju znаkovnog jezikа

bullet prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti teorije i prakse

bullet bаvi se stručnim usаvršаvаnjem budućih tumаčа znаkovnog jezikа

bullet organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u ovoj oblasti

bullet sarađuje sa univerzitetima, institutima, stručnim udruženjima, državnim ustanovama i drugim organizacijama i stručnim licima u zemlji i inostranstvu

bullet u sаrаdnji sа nаdležnim orgаnimа jаvne vlаsti rаdi nа uređivаnju stаtusа

bullet pruža podršku borbi za ostvаrivаnje prаvа korisnika znakovnog jezika nа korišćenje svog prvog jezikа

bullet informiše i edukuje sve zainteresovane

Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika je članica Evropskog foruma tumača znakovnog jezika (EFSLI)

Evropski forum tumača znakovnog jezika

Savez gluvih i nagluvih Srbije i Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika su 2010. potpisali memorandum o saradnji.

PdfMemorandum o saradnji